سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش بین المللی خلیج فارس

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهدی بدری فریمان – دانشجوی کارشناسی ارشد محیط زیست،زیستگاهها و تنوع زیستی، دانشگاه آزاد
سعیدرضا آزموده – دانشجوی کارشناسی ارشد محیط زیست،زیستگاهها و تنوع زیستی، دانشگاه آزاد
حمیدرضا شریفان – دانشجوی کارشناسی ارشد محیط زیست ، آلودگی محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلا

چکیده:

میزان آلودگ یهای نفتی در خلیج فارس روز به روز افزایش می یابد . نظر به اهمیت تنوع زی ستی در ای ن منطقه چه از د یدگاه اکولوژ یکی و چه از منظر اقتصاد ی ، تور یستی و س یاسی ، نگارنده در این مقاله سعی بر پرداختن به ابعاد و علل آلودگ یهای نف تی و د یگر آلا ینده ها و تا ثیر آنها بر تنوع گونه ای و ساختار اکولوژیکی اکوسی ستم منطقه ، پلانکتونها ، شکم پا یان ، دوکفه ایها ، ناوپایان ، نرمتنان ، ماهیها و نحوه تاثیر آلاینده های نفت ی بر جوامع مرجا نی و نقش مهم د یسپرسنت ها در کاهش و کنترل آلودگ یهای نف تی در در یا ، با استفاده از بررس ی نتایج تحقیقات محقق ین در منابع معتبر علم ی داشته و در پا یان لزوم توجه در انجام پروژه ها ی اکتشاف ، بهره برد اری ، حمل و نقل نفت ومشتقات آنرا نمایان ترمی گرداند .