سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش بین المللی خلیج فارس

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

امیر ساجدی – عضو هیا تٔ علمی و استادیار دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واح

چکیده:

خلیج فارس یکی از مهمترین آبراهها ی بین المللی دارای اکو سیستم خاص و حساسی است که دارای گونه های گیاهی و جانوران مختلف و منحصر به فردی می باشد . عدم توجه به محیط زیست آن می تواند تهدیدات زیست محیطی را برای جانوران و گیاهان آبراه خلیج فارس بوجود آورد و در نتیجه امنیت ملی کشورهای ناحی ه را مورد تهدید قرار دهد . آلودگی های نفتی، فاضلابها، پسآبهای صنعتی، جنگ و مسائل دیگر نه تنها مشکلات زیست محیطی را برای ملتهای ناحیه فراهم می آورد بلکه نگرانی ها و مشکلات غذایی و اقتصادی را موجب می گردد . در این مقاله سعی بر آن است تا مشکلات زیست محیطی م نطقه خلیج فارس و نگرنی کشورهای این حوزه را بررسی نموده و به این مسا له که چگونه می توان این نگرانی ها را کاهش داد به پاسخ مناسبی برسیم . برای پاسخ به مسأله مطرح شده از روش توصیفی – تحلیلی استفاده گردیده و نتایج این تحقیق بیان کننده این حقیقت است که برای کاهش نگرانی ها، تمامی کشورهای حوزه آبراه خلیج فارس می بایستی به این واقعیت برسند که همکاری آنها در مورد محیط زیست منطقه خلیج فارس لازم و ضروری است . این همکاری های زیست محیطی در یک نظام حقوقی زیست محیطی مشترک می تواند نزدیکی بیشتر آنها را نیز سبب شود