سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس ملی توسعه پایدار و عمران شهری

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

امین امینی – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای دانشگاه کردستان
محسن هنرور – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای

چکیده:

جوامع پایدار جوامعی هستند که به لحاظ اقتصادی اجتماعی و محیطی موفق بوده و به نیاز نسل های آتی احترام می نهند امنیت و ایمنی امری ضروری برای جوامع پایدار شهری می باشد این مکان ها نه تنها به خاطر طراحی خوب برای زندگی و فعایت جذاب می باشند بلکه مکانهای عاری از جرم هراس از جنایت و با کیفیت بهبود یافته زندگی می باشند درحالیکه از سوی طراحان و برنامه ریزان شهری توجه اندکی به این موضوع شده است برنامه ریزی آگاهانه و مثبت به ویژه درهنگامی که با اقدامات مناسب همراه گرددی می توانددارای تاثیر مضاعف در رفع مشکلجرم باشد توجه به اصول ایجاد مکانهای امن مانند نورپردازی حذفکنج ها توجه به میزان استفاده از فضاهای شهری و….می تواند ضمن بالا بردن کیفیت محیطی به خلق مناظر شهری با کیفیت بیانجامد هدف از این مقاله کمک به ارایه این تاثیر و برنامه ریزی و طراحی مناسب اماکن پایدار شهری است به گونه ای که کامیابی افراد را بهدنبال داشته باشد کشور انگلستان تجارب موفقی درزمینه خلق مکانهای امن داشته است که این مقاله در پی آن است که با استفاده از تجارب این کشور راهکارهایی برای ایجا د مکانهای امن تر و پایدار و متناسب با شرایط بومی کشور ارایه دهد.