سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۲۳

نویسنده(ها):

عیسی سیلاوی – کارشناس ارشد مدیریت دولتی
سعید صفری – عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد
حسین سبزیان – کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

چکیده:

مدیریت عملکرد یکی ازمهمترین و سازنده ترین پیشرفته هادرحوزه منابع انسانی درسالهای اخیر بوده است این رویکرد ازاین باور ناشی میشود که برای مدیریت و پاداش دهی عملکرد رویکردی منسجم و پایدارتر لازم است مدیریت عملکرد کل سازمان را دربرمیگرد و براین اساس مبتنی است که هرکاری که افراد انجام میدهند درهرسطحی برای نیل به اهداف کلی سازمان نقشی اساسی دارند با این حال بسیاری ازسازمان ها تنها عملکرد را بصورت سالانه ارزیابی می کنند چنین رویکردی به بهبود فردی و سازمانی و درنتیجه خلق سازمان عملکرد محور نمی انجامد بنابراین باید یک رویکرد یکپارچه مدیریت عملکرد را برای خلق سازمان های عملکرد محور به کار گرفت دراین مقاله سعی براین است که رویکردی یکپارچه از مدیریت عملکرد مورد نیاز برای خلق سازمان عملکرد محور که شامل پنج جز می باشد و نیز یک برنامه عمل واقعی ارایه شود.