سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین ملی کنفرانس مهندسی و مدیریت نوآوری

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

حسینعلی حیدری – کارشناس ارشد مدیریت اجرایی_شرکت پالایش گاز ایلام
حسنعلی حیدری – کارشناس آمار_دانشگاه پیام نور سنندج(واحد قروه)

چکیده:

دراین مقاله رابطه بین متغیرهای خلاقیت و بهسازی دریک مطالعه موردی مورد بررسی قرارگرفت دراین راستا ابتدا نظریه های موجود درمورد این دو متغیر مورد مطالعه قرارگرفت سپس با استفاده ازمطالعات میدانی به بررسی فرضیه های موجود پرداخته شده است تحقیق حاضر ازنوع توصیفی همبستگی بوده که جامعه آماری آن کارکنان شرکت پالایش گاز ایلام وحجم نمونه آماری که به روش نمونه گیری ازجدول مورگان انتخاب شده اند برابر با ۱۴۰نفر می باشد ابزارگردآوری داده ها پرسشنامه می باشد که برای تدوین آن ازویژگیهای متغیرهای تحقیق استفاده شد هاست یافته ها نشان میدهد که بین خلاقیت و بهسازی سازمانی رابطه مثبتی وجود دارد.