سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نخستین کنفرانس بین المللی شش سیگما

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

سیدمهدی گلستان هاشمی – عضو هیئت علمی و مدیر گروه خلاقیت و نوآوری دانشگاه صنعتی مالک اشتر)

چکیده:

این مقاله که برگرفته شده از پروژه مطالعاتی نگارنده با عنوان خلاقیتشناسی شش سیگما می باشد، مدیریت شش سیگمااز دیدگاه علم خلاقیتشناسی و به ویژه شاخه خلاقیتشناسی مدیریتی م ورد مطالعه واقع شده است.علم نوین و بین رشتهای خلاقیتشناسیCreatology) عبارت از علم مطالعه فرایندها و پدیدههای خلاقیت، حل خلاق مسئله، ابداع، اختراع و نوآوری در موضوعات مختلف با رویکردهای علمی پژوهشی گوناگون میباشد. علم خلاقیت شناسی دارای زیر شاخه های متعددی از جمله خلاقی تشناسی سازمانی و مدیریتی Organizational- Managerial Greatology است که فرایندها و پدیدههای خلاقیت و نوآوری را از دیدگاه سازمانی و مدیریتی مورد مطالعه قرار میدهد. این مقاله موضوعشش سیگمارا از نظرخلاقی تشناسی سازمانی و م دیریتی می نگرد و رویکردتعاملیمدیریت شش سیگمارا در سازمان بمدیریت خلاقیت و نوآوری بررسی می کند و براساس آن راهکارهایی برای مدیریت اثربخشتر شش سیگما در سازمان ارائه مینماید