مقاله خلاقیت و توانمندی دانش آموختگان دانشگاه آزاد اسلامی در بحث اشتغال که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی از صفحه ۱۴۹ تا ۱۶۷ منتشر شده است.
نام: خلاقیت و توانمندی دانش آموختگان دانشگاه آزاد اسلامی در بحث اشتغال
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دانشگاه آزاد اسلامی
مقاله دانش آموخته
مقاله بازار
مقاله خلاقیت
مقاله توانمندی شغلی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فانی خیاوی رسول
جناب آقای / سرکار خانم: معلمی خیاوی عبدالرحمن
جناب آقای / سرکار خانم: اسمعیل لو یاسر
جناب آقای / سرکار خانم: ایوبیان علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه: در اصل تکامل جوامع انسانی بر مبنای تکامل کار، شیوه زندگی و تولید سنجیده می شود. جوامع امروزی به دلیل توسعه روزافزون فعالیت های اجتماعی، اقتصادی و تولیدی ناگزیر به افرادی آموزش دیده، توانمند، متخصص و کارا به عنوان مهمترین عامل پویایی نیاز دارند.
هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی وضعیت اشتغال و شناسایی سطح خلاقیت و توانمندی شغلی دانش آموختگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشگین شهر می باشد که تاکنون پژوهشی در این زمینه به انجام نرسیده است. این تحقیق به روش توصیفی – همبستگی انجام شده است.
روش مطالعه: جمعیت مورد مطالعه فارغ التحصیلان دانش آموختگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشگین شهر (۷۰۰ نفر =N) بود و حجم نمونه آماری با استفاده از آماره کوکران ۱۲۰ نفر =N تعیین گردید. نمونه گیری با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انجام گرفت. برای جمع آوری اطلاعات میدانی از پرسشنامه استفاده شد. به منظور تعیین اعتبار و پایایی ابزار تحقیق، راهنما مطالعه کردیم. پارامتر a برای بخش های مختلف پرسشنامه ۸۷ تا ۹۴ درصد به دست آمد که بیانگر اعتبار ابزار تحقیق می باشد. پرسشنامه مذکور بر اساس اهداف پژوهش تدوین گردید و پس از اطمینان از روایی و پایایی پرسشنامه، تعداد ۱۲۰ پرسشنامه از طریق پست برای جمعیت نمونه ارسال گردید، تعداد ۱۰۶ پرسشنامه تکمیل شده توسط دانش آموختگان بازگشت داده شد. داده پردازی و محاسبات این پژوهش با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس انجام شد. روش ها و تکنیک های آماری به کار گرفته شده در این پژوهش عبارتند از الف) در بخش توصیفی: میانگین، نما، میانه و انحراف معیار ب) در بخش تحلیلی: ضریب همبستگی پیرسون.
بحث و نتیجه گیری: نتیجه تحقیق نشان داد که تعداد بسیار محدودی از افراد مورد مطالعه (۲۱٫۶ درصد) دارای شغل تمام وقت می باشند، ۱۴٫۷ درصد به طور پاره وقت شاغل شده اند، ۴۸ درصد افراد همچنان بیکارند، ۱۲٫۷ درصد در حال ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی هستند و ۲٫۹ در صد افراد هم مشغول خدمت سربازی می باشند.
همچنین توانمندی شغلی شاغلین از تجارب دانشگاهی چون توانایی جمع آوری، سازماندهی و تجزیه و تحلیل اطلاعات، آشنایی با ابزارهای تولید و اشاعه دانش، توانایی برنامه ریزی و سازماندهی فعالیت های شخصی، داشتن فهم فرهنگی، قابلیت استفاده از تکنولوژی، قابلیت بهره گیری از زبان خارجی، درک مثبت از رشته و جهت گیری مثبت نسبت به آن، توانایی محلی اندیشی، توانایی برقراری ارتباط، توانایی حل مساله، قابلیت تفکر انتقادی و قابلیت انجام کار گروهی متاثر می باشد.