مقاله خلاقیت مدیران بازرگانی و میزان فروش سازمان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در مدیریت کسب و کار از صفحه ۸۷ تا ۱۰۱ منتشر شده است.
نام: خلاقیت مدیران بازرگانی و میزان فروش سازمان
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خلاقیت
مقاله میزان فروش سازمان
مقاله استفاده از فرصت ها و ایجاد فرصت های جدید
مقاله انعطاف در تولید و خدمات

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: میرابی وحیدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: کبیر علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف تحقیق بررسی رابطه خلاقیت مدیران بازرگانی و میزان فروش در شرکت های تولیدکننده قطعات خودرو است. این تحقیق از نظر طرح مساله و هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش، از نوع همبستگی – زمینه یابی است. در واقع این تحقیق به دنبال دستیابی به روابط بین عوامل بروز یک رویداد یا پدیده موردنظر (بررسی رابطه بین خلاقیت مدیران بازرگانی بامیزان فروش) است، از نظر شیوه اجرا نیز پیمایشی یا زمینه یابی است از آنجا که ابزار رایج این نوع تحقیق پرسش نامه است برای تمام جامعه آماری ارسال و ۶۴ مورد تکمیل شد دریافت گردید و مورد تحلیل قرار گرفت. ابزار پژوهش از نظر روایی و پایایی نیز ارزیابی شد روایی آن با اصلاحاتی مورد تائید متخصصان و خبرگان قرار گرفت و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برآورد شد که این ضریب برای شاخص های مرتبط با متغیر خلاقیت برابر۰٫۸۷  و برای شاخص های فروش برابر با ۰٫۷۹ بوده است و از قابلیت اعتماد بالای ابزار مورد استفاده در این پژوهش دارد. در یافته بر اساس یافته ها، وجود رابطه معنی دار بین خلاقیت مدیران بازرگانی و میزان فروش در جامعه مورد نظر تایید شد که با بررسی متغیرهای ساختاری، فرهنگی و منابع انسانی علی رغم وجود رابطه معنی دار بین این متغیرها با میزان فروش، تاثیر متغیرساختاری از دیگر متغیرها بر میزان فروش پر رنگ تر بوده است.