باید زیر برخی از لغات و نمادهای خاص خط بکشید.

۱- گونه ها، دسته ها و انواع:

Penstemon caespitosus subsp. thompsoniae .

۲ حرف، لغت یا عبارتی که به عنوان نمونه ی زبانشناسی ذکر شده است:

حرف e در کلمه ی let .

۳حروفی که به عنوان نمادهای آماری و متغیرهای جبری استفاده شده اند:

trial n of the t test or c (3, 14) = 9.432-

شکستن کلمه: از شکستن لغات در پایان سطر بپرهیزید. به جای شکستن کلمه، .کوتاه ترکنید り سطررا کوتاه تر کنید.

 یک نمونه مقاله کوتاه همراه با مستند سازی

مقاله ی زیر، شکل صحیح مقاله کوتاهی است که در ان فقط از دو یا سه منبع دست دوم استفاده شده است. به خاطر داشته باشید که مقالات کوتاه مانند مقالات تحقیقی رسمی و بلند، به منابع درون متنی صحیح و فهرست منابع نیاز دارند.

 یک نمونه مقاله تحقیقی رسمی

مقاله ی زیر، سبک و شکل یک مقاله ی تحقیقی کاملا پیشرفته را نشان میدهد و شامل صفحه ی عنوان، صفحات خلاصه مطالب، منابع درون متنی مختلف، اعداد بالا نویسی شده برای یادداشت های پایانی و صفحه ی فهرست کامل منابع می باشد. یادداشت هایی که در حاشیه آمده اند، توضیحات خاص مربوط به شکل و سبک مقاله می باشند.