سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت کیفیت

تعداد صفحات: ۲۹

نویسنده(ها):

عباس منوریان –
ناصر عسگری –

چکیده:

اقتصاد دانش محور، اقتصادی است که در آن تولید، توزیع و استفاده از دانش منبع اصلی رشد و ایجاد ثروت است . بااستفاده از تئوری های اخیر دانش و با در نظر گرفتن جامعه به عنوان یک سی ستم اجتماعی پیچیده که دارای سه رفتار کلیدی و خود مرجعی، خود تبدیلی و خود سازماندهی است، می توان به بیان نقش دولت در اقتصاد های دانش محور و توسعه خط مشی های مربوط به آن پرداخت. اقتصاددانش محور شکل غالب اقتصادهای قرن بیست و یکم خواهد بود که دولت ها در طراحی نظام های خط مشی گذاری آن نقش مهم استراتژیک دارند . دولت ها باید بین نیاز به نوآوری و نیاز به حفظ آنجام و همبستگی جامعه تعادل ایجاد کنند و زمینه های فنی، اجمتماعی و فرهنگی لازم برای تولید، کاربرد و اشاعه دانش و شکل گیری امواج نوآوری جامعه برای مشارکت در اقتص اد دانش محور، دستورالعمل هایی هستند که باید از سوی خط مشی گذاران قرن بیست و یکم مورد توجه می باشند . در این مقاله به مقایسه ویژگی های این ارکان در قرن بیستم و بیست و یکم پرداخته شده و برخی اولویت های که در خط مشی گذاری در مورد هر یک از این ارکان باید مورد توجه قرار گیرند، بیان شده است