سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین همایش ملی قرآن کریم سفینه النجاه عصر

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

فرشاد نوری – دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عرب دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

اقتصاد اسلامی، اصولی که نظریه پردازان و متفکران دو نظام اقتصادی حاکم بر جهان بعد از آزمون و خطاها وشکست های بسیار در عرصه اقتصادی آرام آرام به اصول آن نزدیک میشوند و این نشاندهنده کمال و اعجاز آن استاصولی که سعادت اخروی و دنیوی انسان را با هم در یک مکتب گرد آورده است؛ و در واقع دو نظام سرمایهداری در صورت تداوم آن ها و ادامه اصلاحات خود به نقطهای به نام اقتصاد اسلامی نزدیک و نزدیک تر می شوند، یک نگاه کلیبه اقتصاد اسلامی نشان میدهد که نجات بشر و درمان او تنها در این مکتب نهفته است، اقتصاد اسلامی بر پایه سلسلهای از مسائل اقتصادی و ملاکهای اخلاقی و ضوابط و قوانین اسلامی به پا گردیده که از این مکتب بهترین نظام عادلانهبرای بشریت فراهم میسازد که با ایجاد زمینههای تولید فراوان و توزیع عادلانه کرامت انسان و سعادت زندگی او رافراهم مینماید؛ و جان سخن اینکه با دنباله روی این مکتب و آن مکتب ما به سرمنزل مقصود نمیرسیم و دلیل عقب ماندگی ما جز غفلت از اسلام نیست و امر این امت تنها به همان چیزی که در آغاز اصلاح یافته اصلاح مییابد