سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هشتمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

چکیده:

هدف اصلی در این مقاله، بررسی پیش نیازها و اهداف خصوصی سازی و موانع موجود در مسیر اجرای این مهم و سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی- به عنوان یک مفهوم کلیدی در اقتصاد ایران- می باشد. روش تحقیقی که در تحقیق حاضر بکار برده شده، از نوع تحلیلی- توصیفی بوده و بر مبنای هدف کاربردی می باشد. روش گردآوری اطلاعات نیز بیشتر با اتکا بر داده های کتابخانه ای و سایت های اینترنتی است. قلمرو زمانی که در این تحقیق بکار برده شده است، دوره قبل و بعد از انقلاب و بیشتر با تاکید بر دوره بعد از انقلاب می باشد و قلمرو مکانی و حیطه جغرافیایی آن کشور ایران است. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که سیاست خصوصی سازی یک فرایند بوده و برای اینکه این فرایند مسیر درست خود را بپیماید بایستی در مرحله اول برخی پیش نیازهایی قبل از ورود به این مسیر به کار برده شوند که می توان به عنوان مثال تثبیت اقتصادی و آزاد سازی را نام برد، در مرحله دوم بعد از اینکه این فرایند بر مسیر صحیح خود قرار گرفت، لازم است، موانعی که در مسیراجرای این مهم قرار می گیرد را از مسیر جدا کرد تا سیاست خصوصی سازی نتیجه اثر بخش خود را در اقتصاد بروز دهد که در متن پژوهش به برخی از این موانع اشاره شده است. علاوه بر این، نکته مهمی که از این پژوهش در قسمت پیش نیاز ها بدست می آید این است که تجارب نشان داده است که در کشورهایی که فراگرد خصوصی سازی قبل از تثبیت اقتصادی و آزاد سازی انجام گرفته است، یا هر دو همزمان بوده اند، با عدم موفقیت همراه بوده است. در نتیجه برای اینکه خصوصی سازی به نحو احسن انجام گیرد، بایستی عوامل پیش نیاز خصوصی سازی، قبل از انجام خصوصی سازی بکار برده شوند، نه انیکه بطور همزمانو یا بعد از آن.