سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی خصوصی سازی در ایران

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

سجاد صالحی کردآبادی – کارشناس ارشد مدیریت دولتی
شهرام غلامی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی
احمد بداغی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

خصوصی سازی به عنوان یکی ازمقوله های مهمدربسیاری از کشورهایدرحال توسعه و به ویژه ایران مطرح بوده است خصوصی سازی اهدافی چون کاهش بار مالی دولت افزایش رقابت و کارایی اقتصادی افزایش بازدهی سرمایه گذاری ها استفاده بهینه از امکانات کشور و … را دنبال می کند تجربه نیز نشان داده است که موفقیت توسط شرکت های دولتی صددرصد نیست لذا بخش خصوصی می تواندنقش بارزتری را درامرسیاست گذاری ایفا نماید قابل ذکر است که اثربخشی کاهش تصدی گری دولتی درکشورها بهعواملی چون شرایط و وضعیت صنعت و فرهنگ نیز ارتباط تام دارد باید باور داشت که همواره کاهش تصدی گری دولتی یکی از ابزارهای مشارکت مردم درامور محسوب می گردد از سوی دیگر از توسعه پایدار می توان به عنوان راه حللی برای معمای توسعه درشرایط قرن بیست و یکم نام برد که خصوصی سازی می تواند نقشی اساسی درآن ایفا کند. با این حال باتوجه به آن که موج خصوصی سازی درسراسر جهان به موجی فعال و فراگیر بدل شده است لزوم توجه به آن درسایه بهره وری و توسعه امری ضروری به نظر می رسد چرا که خصوصی سازی صرف بدون بهره وری و عدم دستیابی به توسعه پایدار می تواند لطمات جبران ناپذیری را برپیکره سازمان ها و جوامع وارد سازد.