سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی خصوصی سازی در ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

ساره خاتون همتیان – مدرس دانشگاه آزاد سمنان

چکیده:

یکی از اصول اقتصادپویا و همچنین از پیش فاکتورهای توسعه اقتصادی کشورها پیشرفته دنیا خصوصی سازی است خصوصی سازی فرایند سپردن اولویت ها به دست مکانیزم بازار و بازارگرا کردن آنهاست و طیف گسترده ای را شامل می شود که یک سوی آن خصوصی سازی کامل و سوی دیگر تجدید ساختار سازمان های تحت مالکیت دولت است این امر نیازمند اصلاح ساختارمالی اداری تعدیل نیرویا نسانی و بکارگیری نیروی توانمند حذف یا کنارآمدن با قوانین و مقررات دست و پاگیر دولتی و … است که تنگناهای عمده اقتصادی موجود را رفع یا تعدیل نماید و درنهایت موجب افزایش کارایی اقتصادی شود دراین مقاله سعی شده است ضمن تشریح اصول و اهداف اساسی برای موفقیت درفرایند خصوصی سازی عوامل معیارهایی که اصلاح و یا کنترل مدیریت آنها شرایط پیاده سازی موفقیت آمیز این فرایند را فراهم می آورد تشریح شود و روند عملکرد آن رادرطول سالهای گذشته و رابطه آن با جهانی سازی موردبررسی قرار داده شود.