سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی خصوصی سازی در ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محسن نیازی – دانشیار دانشگاه کاشان
محمد کارکنان نصرآبادی – کارشناس ارشد جامعه شناسی

چکیده:

یکی از اصول اقتصادپویا و همچنین از پیش فاکتورهای توسعه اقتصادی کشورها پیشرفته دنیا خصوصی سازی است خصوصی سازی فرایند سپردن اولویت ها به دست مکانیزم بازار و بازارگرا کردن آنهاست و طیف گسترده ای را شامل می شود که یک سوی آن خصوصی سازی کامل و سوی دیگر تجدید ساختار سازمان های تحت مالکیت دولت است دراین مقاله سعی شده است ضمن تشریح اصول و اهداف اساسی برای موفقیت در فرایند خصوصی سازی عوامل و معیارهایی که اصلاح و یا کنترل مدیریت آنها شرایط افزایش کارایی و اثربخشی سازمان ها مطرح شده است دراین ارتباط با توجه به مکانیزم های موجود درسازمان تصمیم گیری مدیران و ارایه راهبردهای خصوصی سازی مشارکت نیروی انسانی درتصمیم گیری و موارد مربوط به سازمان ها می تواند درافزایش کارایی و اثربخشی سازمانی تاثیر گذار باشد.