سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی خصوصی سازی در ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مجید مداح – عضو هیئت علمی دانشگاه آزادسمنان

چکیده:

خصوصی سازی یکی از سیاست هایی استکه موجب افزایش بهره وری عوامل تولید و کارایی درتخصیص منابع و امکانات اقتصادی دراقتصادهای دولت محور میشود که درنتیجه آن نرخ رشد اقتصادی و رفاه عمومی افزایش مییابد با اغاز دوران سازندگی و تدوین برنامه اول توسعه اجرای سیاست خصوصی سازی مورد توجه دولت درایران قرارگرفت که این کار دربرنامه های بعد ادامه یافت درسالهای اخیر با واگذاری سهام شرکت های دولتی درراستای سیاست های ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی و برنامه سهام عدالت اجرای برنامه خصوصی سازی درایران شتاب گرفته است این اقدام درشرایطی انجام می شود که رخدادهایی مانند رشد ۲۰۰ درصدی بودجه شرکت های دولتی طی سالهای ۸۰تا۸۷ افزایش نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی از ۱۸/۵ درصد دربرنامه اول توسعه به ۲۷ درصد دربرنامه چهارم سهم بالای موسسات عمومیدرخرید سهام واگذارشده درسالهایا خیر و رتبه پایین ایران ۱۶۸ ازلحاظ شاخص ازادی اقتصادی دربین کشورهای مختلف دنیا و ضعیف بودن شاخص فضای کسب و کاردربین کشورهای همسایه نشان دهنده فراهم نبودن شرای ط مناسب جهت خصوصی سازی درایران است که براساس آن نمی توان انتظار داشت اجرای این سیاست افزایش محسوسی درکارایی اقتصادی و بهره وری کل درایران ایجاد کند.