سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رضا نیک پیام – مدیر ایمنی شرکت توزیع – نیروی برق شهرستان مشهد

چکیده:

خصوص سازی یک نوع تغییر در سازمان است و هر تغییری همراه با یک سری فرصت ها و تهدیدات است. برخی از این فرصت ها و تهدیدات متوجه موضوعات سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی OHSMS سازمان یعنی سلامت نیروی انسانی ، ایمنی پرسنل و تأسیسات می شود. بنابراین در فرآیند خصوصی سازی همانند سایر تغییرات سازمانی ، ابتدا بایستی تهدیدات خصوصی سازی بر عملکرد OHSMS سازمان شناسایی شده و تدابیر مناسبی برای جلوگیری از اثرات نامطلوب آنها اندیشیده شود و سپس از فرصت های پیش آمده در راستای بهبود عملکرد OHSMS سازمان استفاده شود. ایجاد استرس در میان کارکنان ، کاهش تعداد کارکنان ، افزایش بارکاری و مختل شدن اجرای طرح ها و برنامه های مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی از عواملی هستند که عملکرد OHSMS سازمان را تهدید می کنند. در کنار این تهدیدات ، بهبود نگرش مدیریت نسبت به مقوله ایمنی و بهداشت شغلی ، اصلاح سازمان و تخصیص منابع ، برنامه ریزی صحیح و اجرای دقیق فرآیندهای OHSMS استقرار و برقراری سیستم های مدیریتی مرتبط، فرصت هایی هستند که در راستای بهبود عملکرد OHSMS سازمان ، بایستی آنها را غنیمت شمرد. این بررسی نشان می دهد که در فرآیند خصوصی سازی بایستی موضوعات OHSMS سازمان همراه با سایر موضوعات تجاری مدیریت شوند تا از یک طرف تهدیدات خصوصی سازی بر عملکرد OHSMS سازمان خنثی شده و از طرف دیگر از فرصت های حاصل استفاده بهینه گردد ، که در این مقاله به طور خلاصه به آنها خواهیم پرداخت .