سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی خصوصی سازی در ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

شهاب آراسته – کارشناس ارشد مدیریت صنعتی
سعید حافظی نیا – کارشناس ارشد مدیریت صنعتی

چکیده:

خصوصی سازی به عنوان روشی قابل قبول برای تغییر ساختارشرکت های دولتی درجهت افزایش کارایی و بهبود شاخصهای اقتصادی جامعه می باشد یکی ازمهمترین شرکت های دولتی که درسراسر دنیا به بحث خصوصی سازی آن توجه شده است شرکت های ارتباطی و مخابراتی بود هاست درایران نیز براساس اصل ۴۴ قانون اساسی شرکت مادرمخابرات سالهاست که درمسیرخصوصی سازی قرارگرفته که این امر درسالها یاخیر محقق شده است این اتفاق باعث عرضه سهام شرکت مادرمخابرات دربورس ایران شد که تاثیرات آن درآینده بهتر قابل تحلیل خواهد بود دراین مقالهسعی شده است که با جمع آوری اطلاعات کیفی به بررسی تاریخچه و روند خصوصی سازی درایران پرداخته شود درپایان نیز تحلیل ها و نقدی درمورد این روند خصوصی سازی و اثراتش آورده شدهاست.