سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی خصوصی سازی در ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

علی اکبر امین بیدختی – هیئت علمی دانشگاه سمنان

چکیده:

درمفهوم عام و گسترده خصوصی سازی درصنایع دولتی کاهش فعالیته ای اقتصادی دولت و یا از میان برداشتن همه فعالیت های اقتصادی دولت است درمفهوم خاص و محدود خصوصی سازی واگذاری مالکیت صنایع دولتی به بخش خصوصی است عموما دو دلیل و یا دو هدف برای واگذاری صنایع دولتی به بخش خصوصی ارایه میشود کاهش مسئولیت های مالی دولت و خارج سازی صنایع دولتی از حیطه دولت کاهش بارمالی صنایع دولتی بربودجه کشوری خصوصی سازی درمفهوم عام تاثیرات و پیامدهای زیادی دراقتصاد به دنبال دارد درصورتی که درارتباط با تولیددرچارچوب مفهوم عام و گسترده عمل شود تولیدخدمات و یا کالاها غیردولتی خواهد بود دراین مقاله به تجربیات کشورهای دنیای درزمینه خصوصی سازی پرداخته شده است و موانع خصوصی سازی شناسایی و راهکارهای عملی ارایه شده است.