سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین همایش مالیه شهرداری، مشکلات و راهکارها

تعداد صفحات: ۲۹

نویسنده(ها):

داوود دانش جعفری – عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی
سمانه کریمی – کارشناسی ارشد مدیریت شهری

چکیده:

گسترش بی رویه کلان شهرها و پیچیدگی خدمات رسانی و مدیریت مالی و اداری آنها موجب شده که تامین منابع مالی پایدار و مدیریت شهری متمرکز جوابگو نبوده و می طلبد تا به منظور جوابگویی و خدمت رسانی متناسب با نیازهای روز شهروندان و به دلیل عدم امکان هماهنگی منابع و مصارف درفصول مختلف سال مشارکت بخش خصوصی خصوصی سازی و تامین منابع و جذب پتانسیلهای لازم برای پیشبرد طرحهای توسعه ای و خدمات رسانی خارج از منابع داخلی امری اجتناب ناپذیر است. هدف تحقیق شناسایی وضعیت پایداری تامین مالیاز طریق خصوصی سازی بوده است. روش پژوهش پیمایشی مقطعی بوده و براساس مطالعه میدانی صورت گرفته است دراین پژوهش پس از بررسی درخصوص روشهای درآمدی و تامین مالی شهرداریهای دنیا پرسشنامه استانداردی جهت تحلیل پایداری منابع درآمدی و نیز تامین مالی از طریق خصوصی سازی تهیه شد و درمیان اعضای شورای شهر اساتید صاحبنظر دانشگاه مدیران معاونان مشاوران و کارشناسان مالی شهرداری مدیران و کارشناسان درآمد و صاحبنظران مالیه شهرداری توزیع گردید.