سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی خصوصی سازی در ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهدی شاهورانی – کارشناس پژوهش
قربانعلی مومن – کارشناس پژوهش

چکیده:

از آنجایی که بین بخش کشاورزی و سایربخشهای اقتصادی کشور از لحاظ ساختاری تفاوت های بسیاری وجود دارد شیوه خصوصی سازی دراین بخش نیز با سایربخشها متفاوت است دولت دربخشهای مختلف اقتصادی دراجرای سیاست های خصوصی سازی موفقتر از بخش کشاورزی بوده است دراین مدت عمده هدف دولت دراجرای تعدیل اقتصادی قطع پرداخت یارانه وواگذاری فعالیت های دولتی به بخش خصوصی بوده است و دربخش کشاورزی تنها به حذف یارانه اکتفا شده اهست یکی از علل اصلی عقب ماندگی های بخش کشاورزی درکشورها ی درحال توسعه نسبت به کشورهای توسعه یافته این استکه در کشورهای توسعه یافته بخش کشاورزی از سوی بخش صنعت کاملا حمایت می شود اما درکشورهای درحال توسعه نه تنها چنین جیزی مصداق ندارد بلکه این بخش کشاورزی استکه تا اندازه ای کاستی های بخش صنعتی را جبران می کند از سویی سیاست تعدیل به عنوان یک عامل بسیار موثر و مهم اگرچه به جهت افزایش قیمت محصولات کشاورزی چندان به نفع مصرف کننده نخواهد بود اما به تدریج برقدرت فاه و واقعی تر شدن شرایط زندگی برای کشاورزان خواهد افزود.