سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی خصوصی سازی در ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محسن نیازی – دانشیار دانشگاه کاشان
محمد کارکنان نصرآبادی – کارشناس ارشد جامعه شناسی

چکیده:

یکی از اصول اقتصادپویا و همچنین از پیش فاکتورهای توسعه اقتصادی کشورها پیشرفته دنیا خصوصی سازی است خصوصی سازی فرایند سپردن اولویت ها به دست مکانیزم بازار و بازارگرا کردن آنهاست و طیف گسترده ای را شامل می شود که یک سوی آن خصوصی سازی کامل و سوی دیگر تجدید ساختار سازمان های تحت مالکیت دولت است این امر نیازمند اصلاح ساختارمالی اداری تعدیل نیرویا نسانی و بکارگیری نیروی توانمند حذف یا کنارآمدن با قوانین و مقررات دست و پاگیر دولتی و … است که تنگناهای عمده اقتصادی موجود را رفع یا تعدیل نماید و درنهایت موجب افزایش کارایی اقتصادی شود این امر مستلزم مدیریت کارآمد است دراین مقاله سعی شده ضمن تشریح اصول تعاریف تاریخچه موانع و اهداف اساسی خصوصی سایز به بررسی رابطه بین دو مفهوم خصوصی سازی و کارآفرینی پرداخته شده است.