سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

شراره اسدی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت کشاورزی
احمدرضا عمانی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

چکیده:

در دنیای امروزه به دنبال دگرگونی های عمده جوامع و تحولات جمعیتی مقوله آب و بحث محدودیت آن شکل دیگری به خود گرفته است با افزایش سرسام آور جمعیت انسان تقاضا برای مصرف آب به طور چشمگیری افزایش یافتها ست جداول میزان آب در همه قاره ها و در بسیاری از نواحی سیرنزولی داشته و کمبود آب در بعضی مناطق سبب پیدایش دولتی به بخش خصوصی بوده است ودر بخش کشاورزی تنها به حذف یارانه اکتفا شده است یکی از علل اصلی عقب ماندگی بخش کشاورزی در کشورهای د رحال توسعه نسبت به کشورهای توسعه یافته این است که در کشورهای توسعه یا فته بخش کشاورزی از سوی بخش صنعت کاملا حمایت می شود اما در کشورهاید رحال توسعه نه تنها قحطی و مشکلات غذایی شده و آلودگی آبها نیز به این مشکلات افزوده اهست یکی از راهههای توسعه و حرکت جوامع به سوی تمدن و رفاه عمومی استفاده بهینه و کارا از منابع طبیعی و خدادادی است.