سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: همایش سراسری کاربرد روشها و فناوریهای نوین در علوم زمین

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

عباس عسگری – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات

چکیده:

توده گرانیتوئیدی آستانه به سن کرتاسه میا نی درزون ساختاری سنندج- سیرجان قرار دارد. این توده دارای طیف ترکیبی ازکوارتزدیوریت، گرانودیوریت، تونالیت تامونزوگرانیت بوده که در سنگهای دگرگونی ناحیه ای ( شیستهای همدان) تزریق گردیده استکه حاصل این تزریق ایجاد هاله دگرگونی در غرب و جنوب این توده می باشد. نمودارهای ژئوشیمیایی که برای تمایز گرانیتوئیدهای کوهزائی از غیرکوهزائی مورد استفاده قرار گرفته است، نشان می دهند که این توده مشخصه گرانیتوئیدهای کوهزائی را دارا می باشدبه عنوان مثال، ویژگی های ژئوشیمیایی مانند غنی شدگی از(K,Rb,U,Th) LILEنسبت بهHFSEبویژهTa و Nb و بالا بودن نسبتTh / Yb 1/5توام با بالا بودن نسبتYb 10 <) و ویژگیهای دیگر مربوط به گرانیتهای نوعI نظیر کالکو آلکالن، پتاسیم بالا، متاآلومین تا کمی پرآلومین بودن و داشتن آنکلاوهای مافیک توأم با آنکلاوهای فراوان آلوموسیلکاتی (آندالوزیت، سیلیمانیت) نشان می دهند که این توده در ارتباط با یک زون فرو رانش و در موقعیت کمان آتشفشانی قاره ای همراه با الودگی شدیدپوسته ای تشکیل شده است