سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

شاهرخ جبراییلی – دانشجوی کارشناسی ارشد صنایع غذایی
سیدمهدی جعفری – هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
حبیب اله میرزایی –
علیرضا قدس ولی – استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلستان

چکیده:

خصوصیات فیزیکی دانه جو به منظور طراحی تجهیزات فراوری و نقل و انتقالات دراین تحقیق تعیین شد خصوصیات فیزیکی مورد بررسی شامل طول عرض ضخامت قطر هندسی ضریب کرویت وزن هزار دانه دانسیته توده ای دانسیته ذره ای تخلخل بودند که دربین ۶ لاین استان گلستان شامل مورد استفاده ۲-۸۸EBYT و ۴-۸۸-EBYT و ۶-۸۸-EBYT و ۱۴-۸۸-EBYT و ۱۷-۸۸-EBYT و ۲۰-۸۸-EBYT از مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گرگان تهیه شدنددربین خصوصیات فیزیکی بررسی شده لاین ۲-۸۸ه-EBYT بیشترین میزان طول دانه را داشت از نظر میزان عرض ضخامت قطر هندسی و وزن هزاردانه بیشتیرن میزان مربوط به لاین ۴-۸۸EBYT بود که به ترتیب برابر با ۳/۵۹سانتی متر ۲/۸سانتی متر ۴/۷۵سانتی متر و ۳۸/۰۵۳ گرم بود کمترین میزان ضریب کرویت مربوط به لاین ۲-۸۸-EBYT بود که اختلاف معنی داری با لاین ۱۷-۸۸-EBYT نداشت دانسیته توده ای و دانسیته ذره ای لاین های مختلف تفاوت معنی داری با یکدیگر داشت.