سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

امیر حسین نیرین جزی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
محمدرضا نادری – استادیار گروه زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
مصلح الدین رضائی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان
بهروز امامی – کارشناس آزمایشگاه زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

چکیده:

پنبه یکی از محصولات زراعی مهم ایران است که به دو منظور استفاده از الیاف و روغن کشت می شود. این گیاه از جمله محصولات مهم استراتژیکی است که به دلیل دارا بودن ارزش افزوده بالا، از اهمیت خاصی برخوردار است. این تحقیق به منظور بررسی اثر تنش خشکی و محلول پاشی عناصر ریز مغذی بر خصوصیات کمی و کیفی و عملکرد پنبه رقم N200 انجام پذیرفت. بذور این رقم از پنبه در سال زراعی ۱۳۸۸ در مزرعه تحقیقاتی خاتون آباد متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان به صورت طرح کرت های یکبار خرد شده انجام گردید. تیمار آبیاری مزرعه به عنوان عامل اصلی و محلول پاشی عناصر ریز مغذی به عنوان فاکتور فرعی اعمال شدند و اندازه گیری های مربوطه انجام پذیرفت. به منظور بررسی تاثیر تیمارهای اعمال شده در زمان رشد بوته مادری بر خصوصیات جوانه زنی بذور پنبه، بذور نسل F1، در سال بعد یعنی در سال زراعی ۱۳۸۹، در دو بخش مزرعه ای و آزمایشگاهی تحت آزمایش درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی و آزمون تتراازولیوم قرار گرفتند. نتایج حاصل از بررسی خصوصیات زیستی بذور در دو بخش مزرعه ای و آزمایشگاهی نشان داد که رژیم های آبیاری اعمال شده در اجتماع گیاهی پنبه، بر درصد و سرعت جوانه زنی، میانگین وزن تر و خشک گیاهچه، طول بزرگترین ساقه چه و قوه نامیه تاثیر آماری معنی دار داشته است. نتایج تقریبا مشابهی نیز در مورد محلول پاشی عناصر ریز مغذی بدست آمد در حالیکه اثر متقابل رژیم آبیاری و محلول پاشی عناصر ریز مغذی تنها بر سرعت جوانه زنی در بخش مزرعه در سطح احتمال ۵% از نظر آماری تاثیر مثبت و معنی دار داشت.