سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امید علی مهری – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد عل
ابراهیم اصغری کلجاهی – دکترای زمین شناسی مهندسی، استادیار دانشگاه تبریز
سیدجمال شیخ ذکریایی – دکترای زمین شناسی-پترولوژی، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و

چکیده:

شناخت ویژگیهای زمین شناسی مهندسی آبرفتها از دیدگاه لرزهای جهت بررسی اثرات ساختگاهی و ریزپهنه بندی لرزهای مناطق شهری، مخصوصاً برای شهری چون تهران مهم است. مطالعه خواص ژئوتکنیکی و دینامیکی آبرفتهای شهرک ایرانیان واقع در شمال غرب تهران موضوع تحقیق حاضر میباشد. در تحقیق حاضر با جمع آوری و استفاده از اطلاعات ژئوتکنیکی بیش از ۵۰ گمانه با اعماق مختلف از ۲۵ تا ۷۰ متر و اطلاعات لرزهای حاصل از آزمایشات ژئوتکنیکی برجا در محدوده شمال غرب تهران، مقاطع ژئوتکنیک لرزهای برای شهرک ایرانیان ترسیم شده است. در این مقاطع که در دو امتداد شمال- جنوب و شرق – غرب ترسیم شدهاند خواص دینامیکی آبرفتها و لایههای خاک و تغییرات آنها هم در عمق و هم در گسترش افقی مورد مطالعه قرار گرفتهاند. بررسی مقاطع ژئوتکنیک لرزهای حاکی از آن است که عمق سنگ بستر لرزه- ای زیاد نبوده و تأثیر گسلی که از سنگ بستر واقع در زیر خاک های شهرک عبور می کند، بر روی تغییرات در ویژگی های لرزه ای و طراحی ضریب اطمینان ظرفیت باربری دینامیکی مهم است. سرعت امواج برشی در رسوبات محدوده مورد مطالعه از ۱۵۰ تا بیش از ۱۱۰۰ متر بر ثانیه اندازه گیری شده است. عمق سنگ کف لرزه ای بین ۲۰ تا ۲۵ متر شناسایی شده است.