سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسین مصطفی وند – دانشجوی کارشناسی ارشد
سعادت کامگار – استادیار بخش مکانیک ماشین های کشاورزی، دانشگاه شیراز

چکیده:

تنش خمشی، مدول الاستیسیته و تنش برشی برای ساقه سه رقم نخود پر کشت در ایران به نامهای هاشم،آرمان و فیلیپس مورد اندازه گیری قرار گرفت. نیروهای خمشی به وسیله آزمایش تیر یک سر گیردار در سه سطح رطوبتی انجام شد و تنش خمشی و مدول الاستیسیته از این داده ها اندازه گیری شد. برای اندازه گیری نیروهای برشی، از دستگاه اینستران استفاده گردید. برای این منظور فک مخصوص این دستگاه ساخته و به کار گرفته شد. تنش خمشی با افزایش محتوای رطوبتی کاهش یافت. مقدار میانگین تنش خمشی برای ارقام هاشم، آرمان و فیلیپس به ترتیب برابر بود با۴۲/۸و۵۸/۲و۴۶/۴ مگاپاسکال. مدول الاستیسیته در خمش با افزایش رطوبت و ا فزایش قطر ساقه کاهش می یافت. میانگین مدول الاستیسیته برای هر سه رقم به ترتیب فوق برابر بودبا۲/۵۳و۲/۹و۲/۶۴ گیگاپاسکال. تنش برشی نیز در سه سطح رطوبتی در دو ناحیه مختلف از ساقه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که تنش برشی با افزایش رطوبت افزایش می یافت