سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حمید رضا انصاری رنانی – موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
کامبیز ناظر عدل – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر
بهرام لطف الله نیا – موسسه تحقیقات علوم دامی کشور

چکیده:

این طرح به منظور تعیین سیکل فصلی فعالیت فولیکولی الیاف شترهای یک کوهانه ایران صورت گرفته است . تعداد ۲۸ نفر شتر یک کوهانه بصورت تصادفی انتخاب و به چهار گروه سنی ۲،۴ ،۶ و ۸ سال تقسیم و تحت جیره نگهداری قرار گرفتند . برای تعیین خصوصیات فولیکولی یک نمونه پوست از قسمت میانی سمت راست بدن شترها با استفاده از ترفاین در روز ۲۸ هر ماه به مدت ۱۲ ماه نمونه برداری گردید . با استفاده از ماشین پشم چین برقی آزمایشکاهی مقدار ۱۵ گرم پشم از قسمت میانی سمت چپ بدن شترها برای تعیین خصوصیات الیاف برداشت گردید . آنالیز واریانس با استفاده از برنامه SAS در قالب طرح یکطرفه و دو طرفه صورت گرفت . میانگین و انحراف معیار با استفاده از برنامه دانکن بدست آمد . نتایج بدست آمده نشان داد که تناسب فولیکولی، تراکم فولیکولهای اولیه ، ثانویه و مجموع فولیکولهای اولیه و ثانویه شترها به ترتیب ۰/۷۵±۶/۵۸، ۰/۶۳±۳/۷۶، ۳/۵۷±۳۲/۲۹ و ۳/۵۸±۲۵/۳۳ بود میانگین ظرافت الیاف، درصد الیاف مدولائی، غیر مدولائی و راندمان الیاف به ترتیب ۱/۶۴±۱۸/۹۸، ۱/۶۵±۱۸/۱۰، ۶/۹۸±۸۱/۹۸ و ۴/۵۸±۷۷/۵۸ بدست آمد . میانگین درصد فولیکولهای اولیه فعال به طور معنی داری (P<0/05) در اسفند (زمستان ) تا میزان ۸۳/۱در صد کاهش و سپس بطور معنی داری (P<0/05) در اردیبهشت (بهار) افزایش یافت . میانگین درصد فعالیت فولیکولهای تا میزان ۶۰ درصد کاهش یافت.