مقاله خصوصیات روان سنجی سیاهه مهارت ذهن آگاهی کنتاکی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در اندیشه و رفتار (روانشناسی کاربردی) از صفحه ۲۷ تا ۳۶ منتشر شده است.
نام: خصوصیات روان سنجی سیاهه مهارت ذهن آگاهی کنتاکی
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مهارت ذهن آگاهی
مقاله پایایی
مقاله روایی
مقاله روان سنجی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دهقان منشادی زبیده
جناب آقای / سرکار خانم: تقوی سیدمحمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: دهقان منشادی ماریه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ذهن آگاهی، فرایندی شناختی است که طی آنها فرد ذهن آگاه، بدون قضاوت و همراه با پذیرش، تمرکز خود را روی تجربه احساسات و اتفاقاتی که در لحظه حال در خود یا اطرافش رخ می دهد، متمرکز می سازد. هدف پژوهش حاضر، ارزیابی اعتبار و پایایی سیاهه مهارت های ذهن آگاهی کنتاکی بود که برای تشخیص میزان مهارت های ذهن آگاهی افراد به کار می رود. بدین منظور، ۲۲۶ نفر از دانشجویان دانشگاه شیراز به شیوه نمونه در دسترس انتخاب و با سیاهه مهارت های ذهن آگاهی کنتاکی مورد آزمون قرار گرفتند. یافته ها، نشان داد که آلفای کرونباخ این پرسشنامه ۰٫۸۲ است و تحلیل عوامل، بیانگر وجود ۴ عامل تمرکزگری، توصیف گری، توجه به امور- پذیرش گری و مشاهده گری در این سیاهه بود، که این عوامل ۴۲٫۲۶ درصد از واریانس کل آزمون را تبیین می کند. اعتبار همگرای خرده مقیاس های این آزمون، بین ۰٫۴۷ تا ۰٫۷۸ بدست آمد. یافته های پژوهش حاضر، بیانگر آن است که سیاهه مهارت های ذهن آگاهی کنتاکی می تواند، ابزار مناسبی برای ارزیابی میزان ذهن آگاهی افراد باشد.