مقاله خصوصیات روانسنجی پرسشنامه روابط میانی دلبستگی برای دوره ی سنی میانی کودکی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در روشها و مدلهای روان شناختی از صفحه ۴۱ تا ۶۳ منتشر شده است.
نام: خصوصیات روانسنجی پرسشنامه روابط میانی دلبستگی برای دوره ی سنی میانی کودکی
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله روان سنجی
مقاله دلبستگی
مقاله مادر
مقاله دوره سنی میانی
مقاله کودکان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سلیمانی حمیده
جناب آقای / سرکار خانم: بشاش لعیا
جناب آقای / سرکار خانم: لطیفیان مرتضی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر با هدف بررسی خصوصیات روان سنجی پرسشنامه روابط میانی دلبستگی (KCAQ) برای کودکان انجام گرفته است. مطالعه انجام شده، بررسی توصیفی-پیمایشی از نوع ابزارسازی و اعتبارسنجی بود. نمونه پژوهش شامل ۴۰۰ نفر از کودکان مقطع ابتدایی بود که به شیوه نمونه گیری خوشه ای تصادفی چندمرحله ای انتخاب شدند. پرسشنامه های پژوهش شامل پرسشنامه روابط میانی دلبستگی(KCAQ) (هالپرن و کاپنبرنگ،۲۰۰۶)، پرسشنامه سبک های هیجانی مادرانه (MESQ) (لاگاسه سگوین و کاپلان،۲۰۰۵) و پرسشنامه توانایی ها و مشکلات (SDQ) (گودمن،۱۹۹۷) بود. جهت تحلیل داده ها از نرم افزارهای (SPSS) و (AMOS) نسخه ۱۶ استفاده گردید.نتایج آزمون تحلیل عاملی نشان داد که آزمون (KMO) برابر با ۷۳٫۰ و در سطح مطلوب بوده و آزمون کرویت بارتلت از نظر آماری معنی دار بود. نتایج تحلیل عاملی با چرخش واریماکس وجود چهار عامل در گویه ها را تایید نمود که ۷۲/۴۸% از واریانس کل مقیاس را تبیین کرد. ضرایب همسانی درونی مقیاس (KCAQ) در حد بالایی به دست آمد. محاسبه ضریب آزمون-بازآزمون به فاصله یک ماه مطلوب و بالا بود (۰۰۱٫۰>P). تحلیل عامل تاییدی، نتایج حاصل از تحلیل عامل به روش چرخش واریماکس را تایید کرد و مدل به دست آمده با داده های پژوهش برازش داشت. همچنین همبستگی معنی دار نمرات پرسشنامه (KCAQ) با نمرات پرسشنامه های (MESQ) و (SDQ) روایی همگرا، واگرا و همزمان مقیاس را تایید کرد. یافته های پژوهش بیانگر این است که نسخه فارسی مقیاس (KCAQ) در زمینه سنجش دلبستگی کودکان در دروه سنی میانی کودکی از خصوصیات روان سنجی قابل قبولی برخوردار است.