سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ناهید خندان – عضو هیئت علمی سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
طیبه امیدی –

چکیده:

هدف از این تحقیق به دست آوردن پودرعصاره رازیانه درمقیاس پایلوت با کیفیت مطلوب از نظر میزان رطوبت حلالیت و دانسیته توده بوده برای این منظور عصاره آبی بذر رازیانه با روش استخراج ناهمسو در پایلوت استخراج گیاهان دارویی تهیه و درتبخیر کننده و اسپری درایری که توسط نویسندگان مقاله طراحی شده بود تغلیظ و خشک گردید آزمایشها درمحدوده دمای هوای ورودی به خشک کن بین ۱۸۰ -۱۰۰درجه دمای خروجی ۸۰-۵۰ درجه و با استفاده از مواد خشک کن مختلف شامل مالتودکسترین صمغ عربی و نشاسته انجام گردید افزایش دمای هوای ورودی به خشک کن موجب بهبود خواص فیزیکی پودر و کاهش میزان رطوبت آن شد درنهایت پودری با کیفیت مطلوب با رطوبت ۳/۳۳ و حلالیت ۹۷/۴ درصد دردمای ۱۴۰ درجه با استفاده از ۲۰ درصد مالتودکسترین به عنوان ماده کمکخشک کن به دست آمد.