سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

کیانوش پیرنظری – گروه ماشین های کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، ۸۳۸۴۵۶
علی اسحق بیگی –
مرتضی صادقی – گروه ماشین های کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، ۸۸۵۶
ناصر همدمی – گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، ۸۸۶

چکیده:

خشک کردن مواد غذایی در درجه حرارت های بالا از فرآیندهای پر مصرف انرژی است و اغلب تغییرات نامطلوبی در خواص فیزیکی و شیمیایی مواد غذایی ایجاد می کند. برای کاهش انرژی مصرفی خشک کردن، بایستی سایر شیوه های خشک کردن نیز مورد بررسی قرار گیرد. یکی از فرآیندهای نوین خشک کردن، روش الکتروهیدرودینامیک می باشد. در این شیوه با مصرف انرژی کمتر می توان محصولی با کیفیت بالا از نظر رنگ، میزان چروکیدگی و طعم نسبت به سایر روش های خشک کردن مانند هوای داغ ،آون و مایکروویو تولید کرد. در تحقیق حاضر، خشک کردن ورقه های موز به شیوه ی الکتروهیدرودینامیک در میدان الکتریکی kv/cm 2/3 در مقایسه با خشک کردن در آون در دمای c 50ْ از نظر شاخص های نرخ خشک شدن، چروکیدگی، شاخص بازجذب آب و مصرف انرژی در فروردین ۱۳۹۰ در دانشگاه صنعتی اصفهان مورد بررسی قرار گرفت. مقایسه ی میانگین های حاصل از آزمون دانکن نشان داد که شیوه خشک کردن، تاثیر معناداری در سطح ۵% بر افزایش نرخ خشک شدن و شاخص چروکیدگی داشت اما تفاوت معنی داری بر شاخص باز جذب آب مشاهده نشد. شیوه الکتروهیدرودینامیک نرخ خشک شدن ورقه های موز را ۵/۱ برابر در مقایسه با نمونه شاهد افزایش داد. خشک کردن ورقه های موز توسط میدان الکتریکی ۳۷۶/ ۰ وات ساعت بر گرم مصرف انرژی داشت در حالی که انرژی مصرفی توسط آون حدود ۲۰۴ برابر انرژی مصرفی به شیوه ی الکتروهیدرودینامیک بود.