سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی بیابان

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حسین علی حسنی ها – استاد یار و مدیر گروه مهندسی آب دانشگاه زنجان
مرضیه خنده رویان – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته آبیاری و زهکشی گروه مهندسی آب دانشگاه زنجا

چکیده:

خشکسالی حالتی نرمال و مستمر از اقلیم است. به منظور بررسی خشکسالی و روند آن در استان فارس آمار پنجاه و پنج ساله ایستگاه های سینوپتیک استان فارس تهیه شده و نخست بازسازی و تخمین داده های پریودهای بدون آمار انجام گرفته است. از آنجا که در این تحقیق داده های بارش از اهمیت خاصی برخوردارند لذا این داده ها ابتدا ران تست گردیده و سپس با استفاده از روش جرم مضاعف از همگنی داده ها اطمینان حاصل شد. آنگاه داده های نقطه ای ایستگاه های سینوپتیک با متد تبدیلات Box-Cox به حالت نرمال درآمده و سپس شاخص بارش استاندارد محاسبه گردیده است. بر اساس نتایج بدست آمده در بین خشکسالی های سالانه و فصلی دوره های سالانه و پائیز حالت ناهنجار و فصل های بهار و زمستان به حالت نرمال نزدیک اند. در بین ماه ها بر اساس شاخص بارش استاندارد ماه های دسامبر و ژانویه حلت نرمال نشان داده و ماه های فوریه و آوریل از حالت نرمال دور و ماه مه که از دیدگاه کشاورزی سرنوشت ساز است بسیار ناهنجار نشان داده می شود.