سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای اکوسیستم های آبی داخلی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محسن آهنگر – دانشجوی مهندسی منابع طبیعی- شیلات دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر و عض

چکیده:

پدیده خشکسالی از نظر فراوانی، شدت، تداوم و گ سترش آن یکی از فرایندهای مهم در اکثر کشورها و بخصوص کشور ما است .یکی از مهم ترین مسائل روز جامعه ما نگرش نو و پایدار به منابع آب وبرنامه ریزی آن می باشد تا بتوانیم پدیده های سیل، خشکسالی و کم آبی را بهتر شناخته و اثرات اقتصادی و اجتماعی و زیست محیطی آن ر ا بررسی نموده و برای مدیریت آن برنامه ریزی اصولی انجام دهیم . کشور ما دارای اقلیمی خشک تا نیمه خشک ، با متوسط بارندگی سالیانه۲۴۰-۲۲۰ میلیمتر است که تقریبا یک سوم متوسط بارندگی خشکی ها و کمتر از یک سوم بارندگی متوسط کره زمین را دارا می باشد . علاوه بر نقص ان، توزیع نامناسب مکانی و زمانی و بارندگی و شدت بارش ها از یک طرف در زمان بارش باعث ایجاد سیل های مخرب و از طرف دیگر باعث ایجاد کم آبی ها و خشک سالی های متناوب می گردد . این عوامل به دنبال خود تاثیرات اقتصادی ، اجتماعی و زیست محیطی گوناگونی را سبب می شود . شناخت این تاثیرات در تدوین برنامه های دقیق برای کاهش این تاثیرات توسط دولت مفید و موثر خواهد بود