سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فرناز دانشوروثوقی – کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران آب
یعقوب دین پژوه – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه تبریز

چکیده:

بررسی تغییرات منابع آب زیرزمینی در برنامه ریزی و مدیریت پایدار منابع آب هر منطقه از اهمیت فراوانی برخوردار است مدیریت علمی منابع آب نیازمند دانستن رابطه خشکسالی با تراز آب زیرزمینی است در این مطالعه روند تراز آب زیرزمینی ۳۲ ایستگاه پیزومتری در مقیاس ماهانه در منطقه دشت اردبیل در دوره آماری ۱۳۸۷-۶۷ با آزمون ناپارامتری مان – کندال مورد بررسی قرارگرفت. برای هرسری زمانی شیب خط روند با استفاده از روش تخمین گر Sen محاسبه شد همگنی روند تغیرات تراز آب زیرزمینی با روش وان بل و هوقس مورد آزمون قرارگرفت. نتایج نشان داد که در همه ایستگاهها بجز ایستگاه های نیار مدرسه ، ینگچه ملا محمدرضا، آغچه کندی و دروازه آستارا تراز آب زیرزمینی دارای روند منفی است.