سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علیرضا بستانی – کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، مدرس گروه جغرافیا دانشگاه
سیده مریم شریفی – دانشجوی کارشناسی ارشد ژئومورفولوژی دانشگاه تربیت معلم تهران
کلثوم کاوه – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی،دانشگاه پیام نور

چکیده:

هدف این مقاله بررسی رابطه خشکسالی با عملکرد محصول در واحد سطح در شهرستان داراب استان فار س می باشد . برای این منظور داده های بارش سالانه ایستگاه سینوپتیک شهرستان داراب طی سالهای ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۷ و تأثیر آنها بر عملکرد دو محصول گندم و بادام در واحد هکتار با استفاده از مدل رگرسیونی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است . نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد خ شکسالی تأثیر مستقیمی بر کاهش عملکرد محصولات کشاورزی در این شهرستان دارد . به طوری که با کاهش هر واحد بارندگی(میلی متر) تولید ۲/۷۲ کیلوگرم گندم و ۱/۰۸ کیلوگرم بادام در واحد هکتار کاهش می یابد.