سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

فرزاد شفیع زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری دانشگاه یزد
محمدحسین مبین – عضو هیئت علمی دانشگاه یزد
حسین ملکی نژاد – عضو هیئت علمی دانشگاه یزد
علیرضا ناصرصدرابادی – عضو هیئت علمی دانشگاه یزد

چکیده:

با توجه به موقع یت جغراف یایی و استقرار ا یران در کمربند خشک جهان، افزا یش فز اینده جمع یت، موضوع تغ یی ر اقل یم،تخریب انسا نی و ب یابان زا ئی و سا یر مشکلات اکولوژ یکی و ز یست مح یطی، بررس ی و مطالعه شا ی سته و همه جانبه در زمینه خشکس الی به منظور تحل یل روند و درک و شن اخت جامع آن امر ی اجتناب ناپذ یر است . در این پژوهش با استفاده از شش نما یه ر ایج خشکسا لی( نمایه ه ای درصدی از نرمال، دهکها، بارش استانداردZ، چZ-score ونمایه جدید شناسایی خشکسالیRDI) مقادیر سا لیانه خشکسا لی بر ای ۵ ایست گاه س ینوپتیک کرمانشاه (ایستگاه ها ی اسلام آباد، کنگاور، کرمانشاه، روانسر و سرپل ذهاب ) محاسبه و خشکتر ین سال ها در ط ی دوره آمار ی مورد نظرمشخص گرد ید. سپس با استفاده از آزمون ناپارامتر ی من کندال تحل یل روند و تغ ییرات زما نی بر رو ی این نم ای ه ها و پارامترهای مختلف اق لیمی صورت پذ یرفت. نتایج نشان د اد که در ۶۰ % موارد رویداد خشسکسال ی دارای روند مثبت بوده و در بقیه موارد روند خاصی مشاهده نگردید . بطور کل ی بر پا یه یافته ه ای این تحق یق م ی توان گفت که اق لیم ای ن منطقه در حال تغییر بوده و مهمترین ویژگی این پویایی افزایش روند خشکی است.