سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

رضا بنی اسدی – کارشناس ارشد زراعت
نوراله مالنجانی – کارشناس ارشد زراعت
فاطمه بنی اسدی –

چکیده:

امروزه آب فراوانترین و درعین حال کمیاب ترین ماده روی زمین است برنامه ریزی و استفاده صحیح از منابع آب موقعی نمود پیدا می کند که بدانیم کشورمان درعرضهای خشک کره زمین قرارگرفته بارش متوسط آن یک سوم بارشم توسط جهانی است و ۶۰ درصد مساحت کشور درمناطق کم آب واقع شده مزید برعلت خشکسالیهای مداوم وبی سابقه اخیر خصوصا درمناطق جنوبی و به ویژه استان کرمان را با بحرانهای جدیمواجه ساخته است عمده مصرف آب درکشورمان دربخشهای کشاورزی شهری و صنعتی است هرچند درصد آب شهری نسبت به مصارف کشاورزی کمتر است ولی از آنجا که آب شهری ویژه بوده و از کیفیت بالایی برخوردار است بنابراین بایستی در بخش شرب نیز به اعمال مدیریت مناسب دست زد از طرف دیگر بخش کشاورزی به عنوان بزرگترین مصرف کننده آب بیشترین هدرروی روی منابع آبی را به خود اختصاص داده است و از انجا که کارایی مصرف آب درکشورما بسیار پایین و درحدود ۱ کیلوگرم به ازای مصرف ۱ متر مکعب آب میباشد بایستی راهکرهای مدیریتی مناسب چه دربخش عرضه و درچه دربخش مصرف اعمال شود تا از هدرروی روی منابع سطحی و زیرزمینی جلوگیری شود.