مقاله خشونت خانگی از طرف همسر و پره اکلامپسی: یک مطالعه مورد – شاهدی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در هفته اول آذر ۱۳۹۲ در مجله زنان مامایی و نازایی ایران از صفحه ۱۲ تا ۲۱ منتشر شده است.
نام: خشونت خانگی از طرف همسر و پره اکلامپسی: یک مطالعه مورد – شاهدی
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پره اکلامپسی
مقاله خشونت خانگی
مقاله همسر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کردی معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: عباس زاده اکرم السادات
جناب آقای / سرکار خانم: مخبر نغمه
جناب آقای / سرکار خانم: لطفعلی زاده مرضیه
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهیم زاده سعید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: پره اکلامپسی، از عوارض شایع بارداری و از علل عمده مرگ و میر مادران است که عوامل متعددی از جمله افسردگی، استرس روانی و فیزیکی ممکن است در بروز آن نقش داشته باشد. مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط خشونت خانگی از طرف همسر با پره اکلامپسی انجام شد.
روش کار: این مطالعه مورد شاهدی در سال ۱۳۹۰ بر روی ۱۵۰ زن باردار مبتلا به پره اکلامپسی و ۱۵۰ زن سالم مراجعه کننده به مراکز بهداشتی- درمانی و بیمارستان های دانشگاهی دولتی و آزاد شهر مشهد انجام شد. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسشنامه مشخصات فردی، فرم اطلاعات مربوط به علائم بالینی و آزمایشگاهی پره اکلامپسی، ۲۱ DASS و پرسشنامه پژوهشگر ساخته برگرفته از مقیاس حل اختلافات زناشویی اشتراوس بود. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه ۱۱٫۵) و آزمون های آماری تی مستقل، من ویتنی، کای دو، ضریب همبستگی و مدل رگرسیون لوجستیک انجام شد. میزان p کمتر از ۰٫۰۵ معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته ها: بین خشونت خانگی از طرف همسر با پره اکلامپسی ارتباط معناداری وجود داشت (۰٫۰۰۱>p). احتمال ابتلاء به پره اکلامپسی در صورت مواجهه با خشونت کل، ۱٫۶ برابر گروه شاهد، مواجهه با خشونت روانی، ۳٫۲ برابر گروه شاهد و مواجهه با خشونت جنسی، ۱٫۶ برابر گروه شاهد بود. بین شدت خشونت جنسی و روانی از طرف همسر با پره اکلامپسی ارتباط معناداری وجود داشت (۰٫۰۰۱>p) اما بین خشونت جسمی (۰٫۴۷۵=p) و آسیب ناشی از خشونت (۰٫۷۶۰=p) با پره اکلامپسی ارتباط معناداری وجود نداشت.
نتیجه گیری: خشونت از طرف همسر به ویژه خشونت جنسی و روانی، زمینه ساز بروز پره اکلامپسی است.