سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ناصر بالنده – دانشجوی کارشناسی ارشد خاکشناسی و مدرس مدعو دانشگاه پیام نور مرکز نقد
عباس احمدی – استادیار گروه علوم خاک دانشگاه تبریز
الهام طلایی – دانشجوی کارشناسی ارشد خاکشناسی و مدرس مدعو دانشگاه پیام نور مرکز نقد
بیژن طالب پور – دانشجوی کارشناسی ارشد خاکشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

چکیده:

تخریب اراضی به دلیل اثرات آن روی پایداری تولیدات کشاورزی یک معضل مهم جهانی بوده و مانعی در مقابل توسعه به شمار می‏رود. در ایران فرسایش خاک یکی از مشکلات اساسی به‏ویژه در بخش‏های کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست است. یکی از مهمترین عوامل تخریب اراضی و مراتع فرسایش خاک می‏باشد. فرسایش خندقی نیز یکی از انواع فرسایش آّبی بوده که سهم زیادی در تخریب مراتع و محیط زیست دارد. این نوع فرسایش در منطقه چالدران به وفور مشاهده شده و اراضی زیادی را از بین برده است. شهرستان چالدران از شهرهای استان آذربایجان غربی است که در شمال‏غربی استان قرار گرفته است. جهت انجام این تحقیق دو حوضه آبخیز دارای گسترش فرسایش خندقی در منطقه چالدران انتخاب شد. از طریق بازدیدهای صحرایی در این دو حوضه، تعدادی خندق به صورت تصادفی انتخاب شده و وسعت مناطق خندقی و حوضه آبخیز آن، خسارات بالقوه و بالفعل فرسایش خندقی در مناطق مورد مطالعه تعیین گردیدند. مساحت دو منطقه دارای گسترش فرسایش خندقی حدود ۸/۱۱ هکتار می‌باشد. در منطقه ریحانلو چرای بی رویه و تغییر کاربری اراضی از علل ایجاد فرسایش خندقی می‌باشد. در مناطق تغنیت بالا و ریحانلو افزایش رواناب سطحی در اثر چرای بی‌رویه و تغییرکاربری اراضی عامل اصلی ایجاد خندق می‌باشد. میزان خسارات بالقوه فرسایش خندقی در منطقه تغنیت بالا ۲۱/۹۸۹۳ میلیون ریال و خسارات بالفعل فرسایش خندقی در این منطقه۷۷/۲۸ میلیون ریال برآورد گردید. و نیز خسارات بالقوه فرسایش خندقی در منطقه ریحانلو ۷۵۷/۴۹۱۶ میلیون ریال و خسارات بالفعل فرسایش خندقی در این منطقه ۶۵/۳۰۱ میلیون ریال برآورد گردید.