مقاله خزش کلان شهر تهران و ناپایداری کشاورزی روستاهای پیرامونی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در آمایش محیط از صفحه ۱۴۵ تا ۱۶۲ منتشر شده است.
نام: خزش کلان شهر تهران و ناپایداری کشاورزی روستاهای پیرامونی
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خزش کلان شهری
مقاله ناپایداری کشاورزی
مقاله تهران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شفیعی ثابت ناصر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
خزش و گسترش ناموزون کلان شهر تهران به نواحی پیرامونی منجر به بروز نابسامانی و عدم تعادل در عرصه های طبیعی، اجتماعی، اقتصادی و سازمان فضایی روستاهای پیرامونی آن شده است. پیامد روابط نامتعادل تهران با سکونتگاه های پیرامون خود در سه دهه اخیر سبب بروز مسائل عدیده زیست محیطی و تغییرات سریع در عملکرد اقتصادی روستاها و تبدیل اراضی ارزشمند کشاورزی از شکل تولیدی و ناپایداری کشاورزی روستاها در پیرامون این کلان شهر شده است. ازاین رو، این تحقیق به منظور تبیین نحوه و میزان تغییر کاربری اراضی کشاورزی و در نتیجه ناپایداری فعالیت کشاورزی، و ارتباط آن با توانمندی های محیط روستا و سیاست های تمرکزگرایانه سکونتگاهی در روستاهای پیرامون کلان شهر تهران انجام شد. یافته های این تحقیق نشان می دهد، میان متغیرهای مربوط به توانمندی محیط روستا (تعداد خدمات و زیرساخت)، سیاست های تمرکزگرایانه (میزان وام توزیع شده و تعداد فعالیت های عمرانی اجرا شده) و میزان تبدیل اراضی کشاورزی رابطه خطی مستقیم و معنی دار وجود دارد. همچنین، رابطه خطی معکوس میان فاصله از کلان شهر تهران و شهرهای پیرامون آن و میزان تغییرکاربری اراضی کشاورزی مشاهده شده است. بر این مبنا، با توجه به مقادیر ضرایب همبستگی، توسعه ناموزون و خزش کلان شهری بیش ترین تاثیر را در تغییر کاربری اراضی کشاورزی و ناپایداری کشاورزی داشته است.