سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

شهلا الهامی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان، ایران
شهناز کرمی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان باشگاه پژوهشگران جوا

چکیده:

جاذب جدیدی از خاک اره اصلاح شده توسط دی اتیلن تری آمین تهیه شد. از این جاذب به طور موفقیت آمیزی برای خروج رنگ متیل اورانژ از محلول آبی در سیستم بچ استفاده شده است. به منظور شناسایی جاذبو مقایسه خاک اره خام با خاک اره اصلاح شده و تائید ساختار آن از تکنیک های طیف سنجی مادون قرمز و تصویر برداری میکروسکوپ الکترونی روبشی استفاده شد. در این تحقیق خروج رنگ آنیونی متیل اورانژ براساس مکانیسم جذب سطحی بر سطح خاک اره اصلاح شده می باشد. پارامترهای آزمایشگاهی مختلفی مانند pH 3/5دوز جاذب ۳/۴گرم بر لیتر غلظت رنگ ۲۲ تا ۲۲۲ میلی گرم بر لیتر(، زمان تماس ) ۴۴ دقیقه وسرعت همزدن ) ۱۲۴ دور در دقیقه( توسط روش طراحی آزمایش بهینه سازی گردید. هنگامی که ۳/۴گرم بر لیتر جاذب برای غلظت رنگ ۱۲۲ میلی گرم بر لیتر استفاده شد درصد خروج رنگ حدود ۹۷/۵%بدست آمد.خروج رنگ متیل اورانژ در نمونه های آبی مختلفی بررسی گردید