سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

شهلا الهامی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان ایران
مریم ابریشم کار –
حدیث دریکوندی –

چکیده:

دراین تحقیق نانورس سدیم مونت موریلونیت پس از اصلاح با دی اتیلن تری آمین برای خروج رنگ آنیونی آلیزارین زرد از محلولهای آبی به کار رفت تفاوت مشخصات ساختاری مونت موریلونیت پس از اصلاح با دی اتیلن تری آمین با استفاده از روش های پراش پرتو ایکس تبدیل فوریه زیرقرمز و میکروسکوپ الکترونی روبشی تاییدشد دراین تحقیق تاثیر پارامترهای مختلف مانند PH دوز جاذب زمان تماس و سرعت هم خوردن محلول برروی فرایند جذب آلیزارین زرد برروی نانو رس اصلاح شده بررسی و بهینه شد مشاهده شد که ماکزیمم خروج رنگ آلیزارین زرددر pH=4/5 دوز جاذب ۶ گرم برلیتر زمان تماس ۳۵ دقیقه و سرعت هم خوردن ۱۱۰rpm صورت گرفت شرایط بهینه برای غلظت های مخلتف رنگ ۲۰۰-۱۰ میلی گرم بر لیتر بررسی شد. درهمه موارد خروج رنگ بیش از ۹۲% بود. واکنش نشان داد فرایند جذب از سینیتیک مرتبه دوم تبعیت می کند این روش همچنین برای خروج رنگ آلیزارین از نمونه های حقیقی به کاررفته شد.