سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مهرداد محمدی – دانشجوی کارشناس ارشد مکانیزاسیون کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شو
محمد امین آسودار – عضو هیأت علمی گروه مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی دانشگاه کشاورزی و منا

چکیده:

به منظور بررسی عمق و تاثیرموقعیت زیرشکن و استفاده از پوشش گیاهی بر عملکرد ذرت، آزمایشی در سال زراعی ۸۷-۱۳۸۶ در شهرستان شوشتر در شمال استان خوزستان انجام شد. آزمایش در سه تکرار و در قالب طرح اسپلیت پلات و بر پایه بلوک های کامل تصادفی انجام شد. ۴ فاکتور شامل نوع پوشش در دو سطح، بدون بقایا و وجود بقایا به میزان ۳ تن در هکتار، عمق زیرشکنی در دو عمق ۴۰ و ۶۰ سانتی متر، فاصله تیغه ها در دو اندازه ۷۵ و ۱۵۰ سانتی متر و موقعیت زیرشکن در دو موقعیت زیر جوی و زیر پشته مورد بررسی قرار گرفتند. عملیات برداشت و نمونه برداری در نیمه اول آذر ماه انجام شد. بر اساس نتایج نوع پوشش بر عملکرد تاثیر معنی دار نداشت، اما اثر موقعیت زیرشکن نسبت به ردیف کشت در سطح یک درصد معنی دار بو د. زیرشکنی زیر ردیف کشت، ۱۲ درصد افزایش عملکرد را نشان دا د. همچنین اثر متقابل نوع پوشش و اثر موقعیت زیرشکن در سطح یک درصد معنی دار شد. نهایتاً وجود بقایا و اثر زیرشکنی زیر پشته با ۹۱۶۰/۸۸ کیلوگرم، بیشترین عملکرد را نسبت به سایر تیمارها نشان داد.