سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

فاطمه امیری – کارشناس ارشد خاکشناسی دانشگاه صنعتی اصفهان
حسین شریعتمداری – استاد گروه خاکشناسی دانشگاه صنعتی اصفهان
نعمت اله اعتمادی – استادیار گروه باغبانی دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

این مطالعه با هدف بررسی اثرات خاکپوش چوبی بر برخی ویژگیهای خاک و عملکرد گیاهان آهار و شاهپسند انجام شد . بدین منظور آزمایش گلدانی در قالب طرح کاملاً تصادفی با آرایش فاکتوریل در سه تکرار انجام شد. تیمارهای مطالعاتی شامل دو نوع گیاه( آهار و شاهپسند)، دو نوع خاکپوش( قطعات چوب زبانگنجشک و نارون) در دو ضخامت( ۳و ۶ سانتی متر ) و بدون خاکپوش( شاهد) بودند. در تیمارهای خاکپوش، عناصر غذایی و مواد آلی خاک افزایش و pH و شوری خاک کاهش یافت. همچنین جذب بیشتر عناصر غذایی باعث افزایش عملکرد گیاهان شد. ضخامت بیشتر خاکپوش در این زمینه مؤثرتر بود. بنابراین کاربرد خاک پوش چوبی ضمن جایگزینی تعدادی از مواد معدنی اصلاحی و کودی می تواند باعث بازیافت مواد طبیعی در خاک گردد.