مقاله خانوارهای مواجه با هزینه های کمرشکن سلامت در شهرک مینو در قزوین که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۲ در مدیریت اطلاعات سلامت از صفحه ۱ تا ۸ منتشر شده است.
نام: خانوارهای مواجه با هزینه های کمرشکن سلامت در شهرک مینو در قزوین
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هزینه ها
مقاله نظام مراقبت های بهداشتی
مقاله فقر
مقاله پوشش بیمه
مقاله عدالت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آصف زاده سعید
جناب آقای / سرکار خانم: علیجان زاده مهران
جناب آقای / سرکار خانم: غلامعلی پور سجاد
جناب آقای / سرکار خانم: فرزانه علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: پرداخت های مستقیم از جیب به عنوان یک منبع اصلی تامین مالی سلامت در اغلب کشورها است که این پرداخت ها منجر به هزینه های کمرشکن خانوار می گردد. هدف این مطالعه، برآورد درصد خانوارهای مواجهه یافته با هزینه های کمرشکن سلامت در شهرک مینوی قزوین در سال ۱۳۹۰ بود.
روش بررسی: مطالعه به صورت تحلیلی در سال ۱۳۹۰ در شهرک مینو در قزوین بر روی ۱۰۰ خانوار (۴۱۶ نفر) به صورت چند مرحله ای انجام شد. داده ها با استفاده از پرسش نامه خود ایفا که روایی آن توسط ۵ تن از اساتید مجرب مورد تایید قرار گرفت و پایایی آن با استفاده از آزمون Test-re test معادل ۸۲ درصد بود، جمع آوری و برای تحلیل از آمار توصیفی و تحلیلی استفاده شد. ابتدا هزینه خوراکی (ضروری) از درآمد خانوار کسر شد و توان پرداخت خانوار به دست آمد، سپس در صورتی که هزینه های پزشکی مساوی یا بیشتر از ۴۰ درصد توان پرداخت خانوار می شد جزء هزینه کمرشکن محسوب می گردید.
یافته ها: میزان مواجه خانوارها با هزینه های کمرشکن سلامت در بخش خدمات بستری، ۳ درصد، سرپایی ۳ درصد، دارو ۱ درصد، آزمایشگاه ۱ درصد، دندان پزشکی ۱۶ درصد و مواجه کل برابر با ۲۴ درصد بود. همچنین اکثریت هزینه های کمرشکن سلامت در چارک های درآمدی دوم و سوم اتفاق افتاد، که در این مطالعه چارک درآمدی دوم، ۲٫۵ برابر بیشتر نسبت به چارک درآمدی چهارم در معرض هزینه های کمرشکن سلامت قرار گرفت.
نتیجه گیری: خانوارهای چارک های پایین درآمدی، بیشتر با این هزینه ها مواجه می شوند که می بایست سیاست های حمایتی برای این خانوارها در نظر گرفته شود.