سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

زهرا حیدری – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، گروه جغرافیا، دا
محمد کوچکی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، گروه جغرافیا، دا

چکیده:

گردشگری خانه های دوم یکی از انواع گردشگری است که در سال های اخیر به سرعت رو به توسعه می باشد.در گذشته برای ساخت مساکن روستایی از مصالحی که سازگار با محیط روستا بود استفاده می شد اما امروزه با توسعه گردشگری در مناطق روستایی و تغییر فرهنگ زندگی در روستا، برای ساخت مسکن از مصالحی که با محیط روستا سازگاری کمتری دارد استفاده می شود. هدف تحقیق تأثیر گردشگری بر بافت مساکن در مناطق روستایی است. روش تحقیق از نوعتوصیفی تحلیلی با تآکید بر مطالعات کتابخانه ای و میدانی است. منطقه مورد مطالعه دهستان دوهزار در شهرستان تنکابن – می باشد که در سالهای اخیر به شدت تحت تأثیر گردشگری خانه های دوم قرار گرفته است. اطلاعات مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه جمع آوری و با نرم افزارspss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته ها بیانگر آن است که توسعه گردشگری در این منطقه تأثیر زیادی بر تغییر بافت مساکن روستایی داشته و ساخت مساکن با استفاده از الگوهای مدرن شهری و مصالح نوساز انجام گرفته است.