سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

ندا دیدار – گروه بیولوژی سلّولی و مولکولی و گروه بیوتکنولوژی دانشگاه تربیت معلّ
مقصود پژوهنده –
فاطمه محمودی –
محمد احمدآبادی –

چکیده:

یکی از مشکلات بشر در امر کشاورزی ناسازگار بودن شرایط محیطی برای گیاهان کشت شده بوده و هست و پژوهشگران درصدد انتخاب ارقام سازگار با شرایط ویژه ی محیطی یا تغییر گیاهان با توجه به شرایط محیطی منطقه هستند. از صفات حائز اهمّیّت در این خصوص، زود گلدهی، به ثمر رسیدن سریع و دارا بودن دوره ی رشد کوتاه است. کنترل زمان گلدهی در گیاهان نیازمند آبشاری از فعالیت متوالی ژن هایی است که تحت کنترل فاکتورهای محیطی و درونی می باشند. یکی از این ژنها CLF (Curly Leaf) می باشد که نقش کلیدی در به تأخیر انداختن زمان گلدهی دارد. به همین دلیل در این تحقیق که از تیر ماه سال ۱۳۸۹ در دانشگاه تربیت معلّم آذربایجان آغاز شده، برانیم تا با استفاده از تکنیک مدرنRNA interference این ژن را در سطح پس از رونویسی مهار کنیم و بدین وسیله رقمی با گلدهی زودهنگام بدست آوریم. برای سنتز ساختار سنجاق سری مورد نیاز در این تکنیک، قطعه ای از ژن CLF آرابیدوپسیس تالیانا توسّط PCR تکثیر و با کلونینگ در دو جهت سنس و آنتی سنس درون وکتور pFGC5941 قرار گرفت. آنگاه ساختار سنجاق سری در این وکتور نوترکیب به واسطه ی آگروباکتریوم، به گیاه آرابیدوپسیس تالیانا انتقال یافت. گیاهان تراریخته ی بدست آمده، به منظور تایید حضور ترانس ژن در آن ها، توسط PCR و RT-PCR بررسی شده و مطالعات روی فنوتیپ گلدهی و میزان خاموش شدن ژن CLF در نسلهای بعدی این گیاهان تراریخت نشان داد که کاهش بیان ژن CLF در آنها باعث افزایش بیان ژنFT (Flowering locus T) و در نهایت زودگلدهی آنها شده است