سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فاطمه ابراهیمی – دانشگاه تهران
حمید راشدی –
فاطمه یزدیان –
سیمین نقی زاده دیلمقانی –

چکیده:

درمقاله حاضر روشی جدید جهت خالص سازی بیوسورفکتانت رامنولیپیدی تولید شده توسط باکتری سودوموناس آئروجینوزا MM1011 از محیط کشت آن بررسی شده است فرایند خالص سازی محلول بیوسورفکتانت به کمک نانوذرات مغناطیسی اکسیدآهن سنتز شده به روش همرسوبی صورت گرفت غلظت مایسل بحرانی CMC محلول بیوسورفکتانت قبل و بعد از خالص سازی توسط نانوذرات مغناطیسی اندازه گیری شد و درصد خالص سازی محاسبه شد جهت بهینه سازی فرایند خالص سازی پارامترهای مختلف عملیاتی نظیر جرم و زمان تماس نانوذرات مورد بررسی قرارگرفت نتایج نشان داد که با این روش درشرایط بهینه زمان تماس ۳۰ دقیقه و مقدار ۰/۰۷۵ گرم نانوذره می توان درحدود ۶۰درصد ناخالصی ها را جدانمودهکه این امربیانگر کارایی مناسب این روش جهت خالص سازی محلول بیوسورفکتانت می باشد.